Danh sách tướng có thể chiêu mộ trong game Hán Mạt – Anh Hùng Cái Thế

Để giúp các gamer Hán Mạt – Anh Hùng Cái Thế có sự chuẩn bị tốt nhất cho các cuộc chiến đấu. Toiyeumobile sẽ gửi tới các bạn danh sách tướng có thể chiêu mộ bằng cách mở map hoặc bằng danh vọng.

[button style=”orange” link=”http://appstore.vn/android/details?id=com.mplay8.ggplay.tamquoc.appota” target=”http://appstore.vn/android/details?id=com.mplay8.ggplay.tamquoc.appota” ] Tải Hán Mạt cho Android[/button]

[button style=”orange” link=”http://appstore.vn/i/21846″ target=”http://appstore.vn/i/21846″ ] Tải Hán Mạt cho ios[/button]

Danh sách tướng có thể chiêu mộ trong game Hán Mạt - Anh Hùng Cái Thế

Danh sách tướng có thể chiêu mộ trong game Hán Mạt

STT Tên Map/nước Tên chủng binh lính Kỹ năng binh chủng Tính chất
1 Triệu Nham Tướng ban đầu Khinh kỵ Thiết giáp xung phong Xung phong vào cá thể, tạo sát thương chiến thuật và sát thương thường
2 Tô Văn Tướng ban đầu Khinh bộ Tinh Dạ Đột Tập Tấn công bất ngờ gây hỗn loạn, quân địch sẽ mất 1 lượt
3 Mục Vân Tướng ban đầu Trọng bộ Trận hình khít Mở trạng thái kiên thủ, phòng ngự tất cả các loại sát thương
4 Lí Thanh Tướng ban đầu Xe bắn đá Bắn đá Bạo kích cao
5 Vũ Văn Thạc Tướng ban đầu Vũ Văn Thạc Sư Tử Hống Tập trung tấn công đồng thời làm giảm sĩ khí đối phương
6 Trương Bảo Thảo Hoàng Cân Khinh bộ Tinh Dạ Đột Tập Tấn công bất ngờ gây hỗn loạn, quân địch sẽ mất 1 lượt
7 Trương Giác Thảo Hoàng Cân Trường cung Tập trung công kích Tập trung hỏa lức bắn vào 1 mục tiêu
8 Lý Thôi Liên minh phản động Xe bắn đá Bắn đá Bạo kích cao
9 Hoa Hùng Liên minh phản động Trọng bộ Trận hình khít Mở trạng thái kiên thủ, phòng ngự tất cả các loại sát thương
10 Đổng Trác Liên minh phản động Khinh kỵ Thiết giáp xung phong Xung phong vào cá thể, tạo sát thương chiến thuật và sát thương thường
11 Lưu Kì Lưu Biểu xâm lược Hổ Sĩ Ảnh Tử Truy Kích Tấn công 2 lần liên tiếp vào địch
12 Lưu Biểu Lưu Biểu xâm lược Khinh kỵ Trường Khu Trực Nhập Tấn công theo hàng dọc
13 Tả Từ Thế Ngoại cao nhân Hổ Sĩ Sư Tử Hống Tập trung tấn công đồng thời làm giảm sĩ khí đối phương
14 Thái Diễm Thế Ngoại cao nhân Vũ Cơ Chấn Phấn Chi Vũ Tăng sĩ khí ngẫu nhiên cho quân đội
15 Hoa Đà Thế Ngoại cao nhân Y Sư Y liệu Trị liệu quân ta, có tỷ lệ thất bại
16 Khổng Dung Xâm lăng Thần tì cung binh Tiễn Vũ Tấn công tiền phương quân địch và 2 bên trái phải
17 Công Tôn Toản Xâm lăng Mâu Binh Phẫn Nộ Xung Kích Tấn công theo hàng doc, có tỷ lệ kéo dài giảm địch 2 lượt
18 Cam Ninh Cuộc chiến Giang Hạ Cận Vệ Quân Phản Loạn Tấn công đối thủ và bắt tù binh về bổ xung lực lượng quân ta
19 Nhan Lương Cuộc chiến Quan Độ Xung xa Đánh thường Bạo kích cao
20 Điền Phong Cuộc chiến Quan Độ Ẩn Sĩ Hỏa Diễm Chú Dùng lửa thiêu đốt địch, sát thương thường, chính xác thường
21 Viên Thiệu Cuộc chiến Quan Độ Chiến cổ đội Cổ Vũ Tăng sĩ khí quân ta, giảm sĩ khí quân địch
22 Kỷ Linh Thảo phạt Ngụy Đế Khinh bộ Bối Thủy Phấn Chiến Tiến vào trạng thái cuồng nhiệt, sĩ khí tăng cao
23 Viên Thuật Thảo phạt Ngụy Đế Chiến cổ đội Cổ Vũ Tăng sĩ khí quân ta, giảm sĩ khí quân địch
24 Chu Tuấn Hậu Hán Trường Cung Tập trung công kích Tập trung hỏa lức bắn vào 1 mục tiêu
25 Hoàng Phủ Tung Hậu Hán Tĩnh Lan Nỗ xạ Tấn công hàng dọc
26 Hà Tiến Hậu Hán Đoản cung Tả Hữu Kích Sát Tấn công theo hàng ngang
27 Mã Siêu Chiến lược Tây Lương Trọng bộ Trận hình khít Mở trạng thái kiên thủ, phòng ngự tất cả các loại sát thương
28 Mã Đằng Chiến lược Tây Lương Thiết giáp vệ Xung phong hiệu lệnh Ban quân lệnh ngẫu nhiên, có thể tiến đánh 2 lần liên tiếp
29 Trương Liêu Thảo phạt Lữ Bố Thần tí cung binh Thần Uy Chi Tiễn tạo sát thương chiến thuật và pháp thuật, quân địch không thể né
30 Điêu Thuyền Thảo phạt Lữ Bố Vũ Cơ Chấn Phấn Chi Vũ Tăng sĩ khí ngẫu nhiên cho quân đội
31 Lữ Bố Thảo phạt Lữ Bố Cận Vệ Quân Anh Dũng Xung Phong Tấn công diện rộng, trái phải 2 đội và trước sau 3 đội
32 Mộc Lộc Đại Vương Trong map tiếp theo Nỗ binh Kịch Độc Phi Tiễn Bắn tên có độc, giảm binh địch 2 lượt
33 Chúc Dung Trong map tiếp theo Trọng kỹ Ám độ trần thương Tập kích hậu phương địch, khiến địch rơi vào hỗn loạn
34 Mạnh Hoạch Trong map tiếp theo Cấm quân Tam Quốc Vô Song Tấn công 2 lần liên tiếp vào địch
35 Hồ Xa Nhi Trong map tiếp theo Tinh nhuệ thuật sĩ Liệp Mệnh Thuật Sát thương chuyển hóa trực tiếp thành lính bên mình
36 Trương Tú Trong map tiếp theo Tinh nhuệ tượng binh Chiến Tranh Tiễn Đạp Xua voi tấn công theo hàng dọc và khiến địch rơi vào trạng thái hỗn loạn
37 Giả Hủ Trong map tiếp theo Tinh nhuệ yêu thuật sư Dịch Bệnh Chú Tạo dịch bệnh, tấn công hàng dọc đồng thời giảm sĩ khí địch
38 Ngu Cơ Trong map tiếp theo Tinh nhuệ trọng kỵ Phục Thù Binh lực càng ít, sức sát thương càng lớn
39 Hạng Vũ Trong map tiếp theo Tinh nhuệ khinh kỵ Nô lệ chiến tranh Tấn công quân địch, bắt hàng quân địch bổ sung vào quân ta
40 Trương Lương Trong map tiếp theo Xe bắn đá Ngọc đá cũng tan Hy sinh quân ta để tạo sát thương cao vào đối phương
41 Hàn Tín Trong map tiếp theo Tinh nhuệ pháp sư Chấn Nhiếp Thuật Dùng phép tấn công, sát thương cao, độ chính xác thấp
42 Lưu Bang Trong map tiếp theo Tinh nhuệ Tây Lương Kỵ Tinh Anh Đột Kích Mở trạng thái cuồng nhiệt, sĩ khí tăng cao, tấn công theo hàng dọc
43 Mộng Điềm Trong map tiếp theo
44 Bạch Khởi Trong map tiếp theo
45 Vương Bí Trong map tiếp theo
46 Vương Tiễn Trong map tiếp theo
47 Úy Liêu Trong map tiếp theo
48 Tần Thủy Hoàng Trong map tiếp theo
49 Từ Hoảng Ngụy Ẩn Sĩ Hỏa diễm chú Dùng lửa thiêu đốt địch, sát thương thường, chính xác thường
50 Tào Hồng Ngụy Trọng kỵ Sư Tử Hống Tập trung tấn công đồng thời làm giảm sĩ khí đối phương
51 Điển Vi Ngụy Ẩn Sĩ Liệp Mệnh Thuật Sát thương chuyển hóa trực tiếp thành lính bên mình
52 Hạ Hầu Uyên Ngụy Chiến cổ đội Cổ Vũ Tăng sĩ khí quân ta, giảm sĩ khí quân địch
53 Tào Nhân Ngụy Nỗ binh Gía Thuẫn Xạ Kích Tăng phòng ngự và sĩ khí quân ta
54 Tuân úc Ngụy Cận Vệ Quân Thần Uy Đột Kích Tấn công pháp thuật, tạo sát thương chiến thuật và pháp thuật trái phải quân địch
55 Hứa Trử Ngụy Bạch mã nghĩa tòng Chấn nhiếp xung phong tấn công đối thủ theo hàng dọc và gây ra hỗn loạn
56 Trinh Dục Ngụy Phương sĩ Lạc lôi thuật Pháp thuật cao cấp, triệu hồi sét tấn công tiền phương và hậu phương địch
57 Lý Điển Ngụy Tinh nhuệ vũ cơ Chấn Phấn Chi Vũ Tăng sĩ khí ngẫu nhiên cho quân đội
58 Hạ Hầu Đôn Ngụy Tinh nhuệ pháp sư Liệt diễm thuật Pháp thuật cao cấp, sát thương theo hàng ngang
59 Tư Mã Ý Ngụy Tinh nhuệ cận vệ quân Thần Uy Đột Kích Tấn công pháp thuật, tạo sát thương chiến thuật và pháp thuật trái phải quân địch
60 Quách Gia Ngụy Tinh nhuệ bạch mã nghĩa tòng Toàn phong xung kích Tạo sát thương theo chữ thập vào đội hình quân địch
61 Quan Bình Thục Xe bắn đá Bắn đá Đột kích cao
62 Ngụy Diên Thục Hổ Sĩ Sư Tử Hống Tập trung tấn công đồng thời làm giảm sĩ khí đối phương
63 Từ Thứ Thục Tĩnh Lan Nỗ xạ Tấn công hàng dọc
64 Tôn Thượng Hương Thục Chiến cổ đội Cổ Vũ Tăng sĩ khí quân ta, giảm sĩ khí quân địch
65 Hoàng Trung Thục Trọng bộ Trận hình khít Mở trạng thái kiên thủ, phòng ngự tất cả các loại sát thương
66 Trương Phi Thục Công thành nỗ Trấn Thiên Lôi Tấn công đối diện và xuyên thấu ra sau
67 Bàng Thống Thục Thần tí cung binh Khoách Tán Xạ Kích Tấn công đồng thời tiền phương và 3 đội hậu phương địch theo hàng ngang
68 Hoàng Nguyệt Anh Thục Ẩn Sĩ Hỏa Diễm Chú Dùng lửa thiêu đốt địch, sát thương thường, chính xác thường
69 Triệu Vân Thục Tinh nhuệ công thành nỗ Xạ Kích tấn công hàng ngang
70 Khương Duy Thục Tinh nhuệ vũ cơ Chấn Phấn Chi Vũ Tăng sĩ khí ngẫu nhiên cho quân đội
71 Quan Vũ Thục Tinh nhuệ tượng binh Toàn phong xung kích Tạo sát thương theo chữ thập vào đội hình quân địch
72 Gia Cát Lượng Thục Tinh nhuệ cấm quân Thiên thần thủ hộ Triệu hồi thiên thần phù hộ, sĩ khí tăng cao, phòng ngự tăng, đồng thời tăng né tránh và chống đỡ
73 Từ Thịnh Ngô Hổ Sĩ Ảnh Tử Truy Kích Tấn công liên tục 2 lần
74 Chu Thái Ngô Trường cung Tả Hữu Kính Sát Tấn công theo hàng ngang
75 Hoàng Cái Ngô Tây Lương Kỵ Trường Khu Trực Nhập Tấn công theo hàng dọc
76 Tiểu Kiều Ngô Chiến cổ đội Cổ Vũ Tăng sĩ khí quân ta, giảm sĩ khí quân địch
77 Trình Phổ Ngô Tây Lương Kỵ Phản Loạn Tấn công đối thủ và bắt tù binh về bổ xung lực lượng quân ta
78 Gia Cát Cẩn Ngô Vũ Lâm Vệ Khoách Tán Xạ Kích Tấn công đồng thời tiền phương và 3 đội hậu phương địch theo hàng ngang
79 Lữ Mông Ngô Kích sĩ Thiết giáp công kích Mở trạng thái kiên thủ, phòng ngự tất cả các loại sát thương
80 Lố Túc Ngô Nỗ binh Gía Thuẫn Xạ Kích Tăng phòng ngự và sĩ khí quân ta
81 Đại Kiều Ngô Tinh nhuệ cận vệ quân Thần Uy Đột Kích Tấn công pháp thuật, tạo sát thương chiến thuật và pháp thuật trái phải quân địch
82 Thái Sử Từ Ngô Tinh nhuệ công thành nỗ Xạ Kích Tấn công hàng ngang
83 Lục Tốn Ngô Tinh nhuệ vũ cơ Chấn Phấn Chi Vũ Tăng sĩ khí ngẫu nhiên cho quân đội
84 Chu Du Ngô Tinh nhuệ mâu binh Hiệu Lệnh Thiên Hạ Tăng sĩ khí toàn đội

Hiện tại có thể tải miễn phí tại hanmat.mobi

Comments

comments

12 thoughts on “Danh sách tướng có thể chiêu mộ trong game Hán Mạt – Anh Hùng Cái Thế

Leave a Reply